aantal bezoekers


 

 

 

                                                                                                                        like ons op     

Westerlee nieuws               - laatste update 3 januari 2019 - 
**********************************************************************************************

 

Busreis naar 1e zittingsdag Raad van State over Windmolenpark N33 

 

 

Maandag 28 januari as is de eerste zittingsdag van de Raad van State over het Windmolenpark N33. U kunt daar bij aanwezig zijn!

De Stichting Platform TegenwindN33 organiseert een bus die belangstellenden die dag (28 januari) vervoerd naar het gerechtsgebouw in Den Haag (VV).

Dit initiatief maakt het dus voor iedereen mogelijk om aanwezig te zijn tijdens die eerste zittingsdag. Het betekent dus alleen om fysiek aanwezig te zijn want de kosten hiervoor zullen voor rekening komen van de Stichting.

Zij regelen dat voor ons als inwoners van Westerlee. Nadere tijden en plaats volgen na aanmelding.

HET IS BELANGRIJK OM TE LATEN ZIEN DAT WIJ ALS GRONINGERS STRIJDBAAR ZIJN.

Dus aanmelden en die dag vrijhouden in de agenda!!!

Nadere informatie is te lezen in de bijlage.


 

 

Laatste nieuws met betrekking tot de activiteiten van het bewonerscomité Zoutwinning Tranendallaan

 

Het bewonerscomité dat zich inzet mbt de activietiten van Nouryon (vh AKZO Nobel) heeft weer een nieuwe update uitgegeven.

De 5e update kunt u hier lezen.

 

 


 

 

Ontwikkelingen Windpark N33 

 

 

Toelichting bezwaar geluid, slagschaduw en externe veiligheid. 

Op 15 november jl heeft Dokk Advocaten, die namens de bezwaarmakers tegen het Windpark N33 optreedt, de bezwaren die er leven ten aanzien van (laag frequent) geluid, slagschaduw en externe veiligheid bij de Raad van State toegelicht. 

Derde mandje

Tot en met 14 december liggen elf vergunningen door de derde fase van het Windpark ter inzage. Deze vergunningen gaan over de aanleg van kabels, wegen, afwatering en ontheffing van de Wet Natuurbescherming. Hiervoor is door Dokk Advocaten een beroepschrift ingediend.

Vierde mandje

Onverwachts is er ook nog een vierde ontwerpvergunning ter inzage gelegd, waarop tot 27 december een beroep mogelijk is. Ook hier zal Dokk Advocaten een zienswijze voor indienen.

Zitting Raad van State

De zitting van de Raad van State staat gepland voor maandag 28 en dinsdag 29 januari as (fase 1) en woensdag 30 januari (fase 2).

Informatiebijeenkomst risico's laag frequent geluid 2e Exloërmond

Donderdag 13 december as organiseert Stichting Platform Storm een informatiebijeenkomst in Horeca Centrum Spa, Zuiderdiep 209 in 2e Exloërmond een informatiebijeenkomst over de risico's van laag frequent geluid, zoals die worden veroorzaakt door windmolens, voor mens en dier.

De avond begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst kunnen er ook vragen gesteld worden over een in te stellen megaclaim. Allemaal zaken die als het tegenzit, op korte termijn ook van toepassing zijn op ons gebied.


 

 

Verkeersbesluit tot het afsluiten van een parkeerterrein bij het Emergobos

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken, ingevolge de Wegenverkeerswet 1994,bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen tot het afsluiten van parkeerterreinen bij het Emergobos om de overlast te beperken.

Klik hier voor het officiële gemeentebericht voor meer informatie over dit besluit. 


 

 

Publicatie Voorontwerp-inpassingsplan "Aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek" 

 

 

 

De gemeente Oldambt heeft van het ministerie van Economische zaken en Klimaat het voorontwerp inpassingsplan “Aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek” aangeboden gekregen voor overleg. Bijgaand treffen jullie de overlegreactie van de gemeente Oldambt ter informatie aan.

Het inpassingsplan maakt de planologische inpassing mogelijk van een aanvullende stikstofproductiefaciliteit bij Zuidbroek. Op de besluitvorming is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Het voorontwerp inpassingsplan heeft geen betrekking op het grondgebied van de gemeente Oldambt. Echter bij niet directe menging wordt de stikstof opgeslagen in een zoutcaverne bij Westerlee. Deze caverne ligt wel op het grondgebied van de gemeente Oldambt. Vanwege deze sterke koppeling vinden wij het belangrijk om nu onze reactie kenbaar te maken.

In de reactie vraagt de gemeente onder andere aandacht voor het betrekken van de inwoners die nabij deze caverne wonen. Er is nu nog geen formele mogelijkheid om te reageren, dit zal begin volgend jaar zijn. 

De publicatie zelf kunt u hier inzien.

Meer informatie over de stikstofinstallatie in Zuidbroek treft u aan op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


 

 

Update bewoners activiteiten omtrent Nouryon (vh Akzo Nobel)

 

 

Na de informatieavond van 4 oktober jl heeft het bewonerscomité niet stil gezeten. In de bijlage treft u update nummer 4 aan.

Hier kunt u de volledige update lezen.

Voor alle duidelijkheid: Akzo Nobel heeft de zoutwinning afgestoten en gaat verder onder de naam Nouryon


 

Sint Maarten in Westerlee

 

Enkele inwoners van Westerlee hebben aan de Vereniging Dorpsbelangen gevraagd wanneer de kinderen Sint Maarten kunnen lopen in ons dorp. In overleg met de school stellen wij voor om dit op zaterdag 10 november te doen.


 

 

Inwoners komen in actie tegen Akzo Nobel

 

 

Donderdag 4 oktober werd er een nieuwe informatieronde gehouden door Akzo Nobel in dorpshuis de Tille. In plaats van informatie te verstrekken werd Akzo Nobel geconfronteerd met de onrust die onder de buurtbewoners heerst over de plannen. Een vertegenwoordiging van bewoners gaat nu met Gedeputeerde Staten in gesprek.

In de bijlagen de nieuwsupdate van de bewoners en het artikel dat over de bewonersavond in de krant werd gepubliceerd.

Nieuwsupdate no. 3

Artikel Dagblad van het Noorden 5 oktober


 

 

IVN Cursus Gastvrij Oldambt

 

 

IVN Westerwolde-Oldambt werkgroep Oldambt heeft een cursus ontwikkeld over het landschap van het Oldambt. De cursus is bedoeld voor groepen mensen, die voordeel kunnen hebben of inspiratie kunnen putten uit kennis en inzicht over het landschap, waarin zij wonen, werken en ondernemen. Zoals toeristische en recreatieve ondernemers, belangengroepen van dorpen en wijken en groepen die zich bezighouden met een of meer facetten van de ruimtelijke ordening. 

Meer informatie treft u aan in de informatiefolder

Aanmelden kan met dit formulier


 

 

Filmpjes over Westerlee

 

 

Onder "Video's Westerlee" plaatsen we leuke filmpjes over het rijke verleden van Westerlee. Zodra er weer een nieuw filmpje beschikbaar is maken we dat kenbaar via Facebook en Nextdoor. Als je het leuk vindt kun je je ook abonneren op ons YouTube-kanaal. Je krijgt dan bij het plaatsen van een nieuwe film een melding.


 

 

Werkzaamheden AKZO 2018-2021 

 

 

 

 

 

De komende jaren gaat AKZO Nobel werkzaamheden uitvoeren in het zoutwinningsgebied Westerlee. Een aantal zogenaamde putten worden gesloten en er worden nieuwe putten gemaakt om aan de toenemende vraag naar zout te kunnen voldoen.

AKZO Nobel heeft aanwonenden op 2 informatiebijeenkomsten geïnformeerd over de plannen die nu worden ontwikkeld. In de komende Westerlink zal hierover een artikel worden gepubliceerd.

Bewoners die in de directe omgeving van het gebied wonen vrezen overlast en hebben contact opgenomen met de gemeente. In de bijlage kunt u een verslag van deze bijeenkomst inzien. Tevens een overzicht van de ontwikkelingen die daarna hebben plaatsgevonden naar aanleiding van het lawaai wat is geconstateerd bij de onderhoudswerkzaamheden aan boring M (zie artikel op deze site).

Verslag bewonersoverleg met de gemeente

Update 1


 

 

Dorpsschouw gemeente Oldambt, Sociaal Werk Oldambt en Vereniging Dorpsbelangen Westerlee

20 september 2018 

 

 

Eens per 2 jaar organiseert de gemeente Oldambt een dorpsschouw waarbij ambtenaren, raadsleden en/of wethouders van de gemeente Oldambt een ronde door ons dorp organiseren.

Tijdens deze ronde, die samen met Sociaal Werk Oldambt wordt gehouden, kan de Vereniging Dorpsbelangen stilstaan bij probleem situaties in ons dorp en wat zij belangrijk vindt voor het leefbaar houden van onze omgeving.

Als inwoners van Westerlee suggesties hebben die meegenomen moeten worden tijdens deze ronde dan kunnen zij dit aangeven bij één van de bestuursleden, via de mail: info@westerlee-vdw.nl, een PB op onze Facebookpagina of reageren op de Nextdoor-aankondiging van 21 juli jl.


 

 

Gemeente Oldambt is op zoek naar innovatieve ideeën

 

 

De gemeente Oldambt is op zoek naar mensen die innovatieve ideeën hebben op het gebied van begeleiding en ondersteuning van mensen die dat kunnen gebruiken. 

Op de website van de gemeente Oldambt is hierover meer te vinden. Mensen kunnen hun ideeën aangeven via info@gemeente-oldambt.nl  

 

 


 

 

Onderzoek naar leeftijdsvriendelijkheid van plattelandsgemeentes 

 

 

Vincent de Vegt is student aan de Rijksuniversiteit in Groningen en wil graag in de gemeente Oldambt zijn afstudeeropdracht uitvoeren. 

Het onderwerp is leeftijdsvriendelijkheid van plattelands gemeentes. Vincent heeft de laatste tijd gewerkt om een enquête te maken waarin verschillende onderwerpen aan bod komen.

Het doel is om zoveel mogelijke mensen van ongeveer 55+ te bereiken binnen de gemeente Oldambt. Alleen dan is het mogelijk om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en de behoeftes voor de toekomst. Hij heeft begrepen dat Westerlee voorop loopt met dit onderwerp.

Hieronder staat een link naar de enquête. Vincent zou het erg waarderen als u als inwoner van Westerlee wilt meewerken aan dit onderzoek. De manier waarop maakt niet uit, de link is volledig anoniem en niet tot een persoon te traceren. Verder als mensen hun email adres invullen wordt deze apart van de enquête geregistreerd. Alle hulp wordt erg gewaardeerd.

Inmiddels is deze enquete afgesloten en worden de resulataten verwerkt.


 

 

Onderhoudswerkzaamheden AKZO

 

Maandag 18 juni as start AKZO met onderhoudswerkzaamheden bij boring M. Deze locatie ligt net voorbij de Tranendallaan aan de Ontsluitingsweg. Op deze locatie wordt een bijzonder werkplatform gebouwd. Eind juli hoopt AKZO klaar te zijn met de werkzaamheden en wordt het platform weer afgebroken.

In de bijlage het bericht van AKZO.

 

 

 


 

 

 

Stand van zaken Windmolenpark N33 Meeden

 

 

 

Zoals wellicht bekend loopt er nog steeds een bewaar bij de Raad van State tegen het Windpark N33 bij Meeden. De Raad van State heeft de bezwaren die tegen het park zijn ingebracht in overweging. Er zijn veel bezwaren ingediend die door deskundigen moeten worden beoordeeld en dat vergt tijd.

De initiatiefnemers (o.a. Innogy (vh RWE/Essent) hebben subsidie aangevraagd bij de overheid (SDE+). In de toekenningsbeschikking van deze aanvraag stond dat de opdracht voor het realiseren van het park vóór 1 mei 2018 moest worden gegeven. Omdat op deze datum de uitspraak van de Raad van State er nog niet was heeft Innogy uitstel gekregen tot 1 januari 2019.

De Raad van State heeft inmiddels aangegeven dat er , gelet op het vele voorwerk dat moet worden gedaan, vóór december 2018 geen uitspraak hoeft te worden verwacht. Er is dus steeds een kans dat het park niet doorgaat. 

In de bijlage kunt u hierover meer lezen.

 


 

 

 

Concept verslag Algemene Ledenvergadering en Bewonersavond 2018

 

 

 

 

Heeft u de Algemene Ledenvergadering en de Bewonersavond van 30 mei jl gemist? In de bijlagen treft u de conceptverslagen aan. Als u hier vragen over heeft kunt u één van de bestuursleden hiervoor benaderen.                       

Concept verslag algemene ledenvergadering 2018

Concept verslag Bewonersavond

Artikel in het Streekblad

 

 


 

 

 

   

 

Vereniging Dorpsbelangen Westerlee  |  info@westerlee-vdw.nl